Όροι χρήσης

 

Γενικά

Το kanoniseto.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το kanoniseto.gr είναι δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης www.kanoniseto.gr και προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες και μέλη της (εφ’ εξής “χρήστες”) πληθώρα περιεχομένου και υπηρεσιών. Ο χρήστης των υπηρεσιών του kanoniseto.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το kanoniseto.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες. Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο kanoniseto.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο. Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του kanoniseto.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό το kanoniseto.gr συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kanoniseto.gr.

 

Περιορισμένη Ευθύνη

Το kanoniseto.gr δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

Το kanoniseto.gr έχει μοναδικό σκοπό την διαφήμιση του προμηθευτή και δεν περιλαμβάνεται στην πραγματική συναλλαγή μεταξύ του τελικού αγοραστή και του προμηθευτή. Συνεπώς, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι μια συναλλαγή μεταξύ οποιουδήποτε αγοραστή και προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών. Περαιτέρω, εάν μια συναλλαγή πραγματοποιηθεί, το kanoniseto.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας ή της νομιμότητας του στοιχείου ή των υπηρεσιών που πωλείται ή που παρέχεται.

Το kanoniseto.gr είναι μόνο ένας τόπος συναντήσεως μεταξύ προμηθευτή και ενδιαφερόμενου αγοραστή, προκειμένου να λάβει ο πρώτος τα αιτήματα του δευτέρου. Ο προμηθευτής καταλαβαίνει ότι το kanoniseto.gr δεν εγγυάται τις πωλήσεις. Ο προμηθευτής μπορεί να λάβει οποιοδήποτε αριθμό αιτημάτων σε μια ημέρα, ή μπορεί και να μη λάβει κανένα. Το kanoniseto.gr λειτουργεί μόνο ως μεσάζοντας-διαφημιστής  που παρέχει στον αγοραστή και τον προμηθευτή την πρόσβαση σε άλλα μέσα, σε ένα περιβάλλον που διευκολύνει τους αγοραστές να  επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή και αντίστροφα.

Ο προμηθευτής συμφωνεί να αναλάβει όλη την ευθύνη, οποιωνδήποτε συναλλαγών ή επικοινωνιών που αρχίζει με έναν αγοραστή , και οποιεσδήποτε αξιώσεις που μπορούν να προκύψουν από εκεί. Το kanoniseto.gr δεν υποβάλλει καμία παρατήρηση όσον αφορά, ούτε εγγυάται ή επικυρώνει, την ποιότητα, μη-παράβαση, ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, ή διορθώνει την αλληλουχία τέτοιων υλικών τρίτων, των προϊόντων, και των υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αλλωνδήποτε υλικών, προϊόντων, και υπηρεσιών τους. Το kanoniseto.gr αποκηρύσσει ρητώς την ευθύνη για όλες παρεχόμενες προς τρίτους υλικά, προϊόντα, και υπηρεσίες που προσεγγίζονται μέσω του kanoniseto.gr.

Το kanoniseto.gr δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το kanoniseto.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Το kanoniseto.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδονται από τον χρήστη κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας, θα χρειαστεί να δώσετε ορισμένες πληροφορίες, όπως π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται είτε για την πρόσβασή σας σε ορισμένα δεδομένα της ιστοσελίδας, είτε για την δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που παρέχει η  ιστοσελίδα μας, είτε και για άλλους σκοπούς ή ενέργειες που αναφέρονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Το kanoniseto.gr έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία που παραδίδεται για τους πιο πάνω σκοπούς, να παραμένουν ασφαλή και απόρρητα. Η πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα που παραδίδετε περιορίζεται μόνο μέχρι του σημείου που είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της συναλλαγής αυτής και μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.

Η εκ μέρους σας παράδοση-γνωστοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων που σας ζητήθηκαν σημαίνει ότι συναινείτε στην χρησιμοποίησή τους για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Εκτός της χρήσεως αυτής, το kanoniseto.gr δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση αυτών, εκτός εάν του ζητηθεί από εισαγγελική ή άλλη, παρόμοιας φύσης, αρχή ή συναινέσετε ρητώς προς τούτο.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

 

Αλλαγή - Διαγραφή δεδομένων

Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν γνωστοποιήσει για την χρήση της. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το kanoniseto.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kanoniseto.gr.

 

Cookies

Το kanoniseto.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.kanoniseto.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή  δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.kanoniseto.gr. Η εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την συναίνεσή σας στην εκ μέρους μας χρήση των cookies που απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.

 

Υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν ξεχωριστούς κανόνες εμπιστευτικότητας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τους ελέγξετε προτού κάνετε χρήση τους, καθώς οι κανόνες εμπιστευτικότητας της ιστοσελίδας μας δεν εφαρμόζονται όταν συνδεθείτε με αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων ιστοσελίδων και η τυχόν χρήση τους από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Αποδοχή όρων χρήσης ιστοσελίδας

Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει τη ρητή συναίνεση και αποδοχή σας ως προς τους όρους χρήσης της που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

 

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Η ιστοσελίδα, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, καθώς και των υπηρεσιών ή/και προϊόντων που σας παρέχονται με την διαμεσολάβηση μέσω αυτής. Αυτή η άδεια δε συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα της. Η χρήση που σας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των υπηρεσιών της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

Παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα αφορούν αποκλειστικά στην διαμεσολάβηση και δημιουργία επαγγελματικής επαφής μεταξύ επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες πάσης φύσης σε τρίτους που ενδιαφέρονται να λάβουν τις υπηρεσίες αυτές. Συγκεκριμένα, το kanoniseto.gr, μέσω της ιστοσελίδας του, δίνει τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες να αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (χρήστες) μετά από πρόσβαση αυτών στην σχετική ιστοσελίδα. Ο χρήστης γνωστοποιεί στην ιστοσελίδα τις υπηρεσίες που επιθυμεί να λάβει από τον επαγγελματία και στη συνέχεια αναρτάται αγγελία, όπου οι επαγγελματίες γνωστοποιούν τις προσφορές τους (είδος παροχής και αντίστοιχη προσφορά τιμών) στο kanoniseto.gr. Οι προσφορές των επαγγελματιών γνωστοποιούνται στο χρήστη-πελάτη με e-mail από το kanoniseto.gr, κατά την διάρκεια δημοσίευσης της αγγελίας του. Από τις προσφορές αυτές ο χρήστης επιλέγει την βέλτιστη, κατά την απόλυτη κρίση του και κατ’ επέκταση επιλέγει και τον αντίστοιχο επαγγελματία. Ο χρήστης έχει τον δικαίωμα να μην επιλέξει κάποια από τις προσφορές που έχουν γνωστοποιήσει οι επαγγελματίες. Η υπηρεσία που παρέχει το kanoniseto.gr έχει αποκλειστικό σκοπό την γνωστοποίηση των προσφορών αυτών και όχι την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με τους χρήστες ή την ανάληψη της υπηρεσίας που ζητούν οι χρήστες από την ίδια. Το kanoniseto.gr, ακολούθως δεν αποκτά, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την ιδιότητα του πωλητή ούτε παρέχει το ίδιο υπηρεσίες στους χρήστες.

Η υπηρεσία του περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή τεχνικώς της δυνατότητας προώθησης των υπηρεσιών των επαγγελματιών. Αντιστοίχως, το kanoniseto.gr δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών, αντιπροσώπευσης, εντολής ή και πρόστησης με τους επαγγελματίες που δύνανται να υποβάλλουν προσφορές στους χρήστες του μέσω αυτού, σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία. Η υπηρεσία που παρέχει το kanoniseto.gr είναι δωρεάν για τον χρήστη. Ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό για την εγγραφή του στην ιστοσελίδα και για την λήψη προσφορών για τις υπηρεσίες που επιθυμεί να λάβει από τους επαγγελματίες που τυχόν έλθει σε επαφή μέσω αυτής. Ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλλει μόνον την συμφωνηθείσα αμοιβή στον επαγγελματία που θα του παρέχει τη συμφωνηθείσα υπηρεσία.

 

Δεοντολογία χρηστών

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του kanoniseto.gr και των τρίτων – επαγγελματιών για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλει στην ιστοσελίδα. Το kanoniseto.gr δεν ευθύνεται για τυχόν αναλήθειες των περιστατικών ή των περιπτώσεων που ο χρήστης αναρτά στην ιστοσελίδα. Το kanoniseto.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο χρήστη από τον επαγγελματία που αυτός (ο χρήστης) επέλεξε από τις προσφορές που έλαβε, ούτε παρέχει κάποιας μορφής εγγύηση για την ποιότητά τους. Το kanoniseto.gr δεν ευθύνεται απέναντι στο χρήστη της ιστοσελίδας για τυχόν μη ανταπόκριση των επαγγελματιών του αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας που ζητήθηκε. Το kanoniseto.gr δεν ευθύνεται επίσης απέναντι στο χρήστη σε περίπτωση που αυτός συμφωνήσει με επαγγελματία για την παροχή της υπηρεσίας του προς τον χρήστη, σύμφωνα με την προσφορά του πρώτου, ωστόσο στη συνέχεια ο επαγγελματίας αρνηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, να παρέχει την υπηρεσία που συμφωνήθηκε. Ωστόσο, ενδέχεται η επιχείρησή μας, για την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών διαμεσολάβησής της και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, να ζητά την γνώμη των χρηστών της με διάφορα μέσα όπως ενδεικτικώς με sms, e-mails, συμπλήρωση ερωτηματολογίων κλπ. Στην περίπτωση αυτή, συστήνεται η συμπλήρωση και αποστολή των πληροφοριών αυτών, εκτός εάν, από την φύση τους, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας του kanoniseto.gr ή του επαγγελματία, οπότε στην περίπτωση αυτή ο χρήστης υποχρεούται να συμπληρώσει και αποστείλει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις του kanoniseto.gr και τους όρους χρήσης του, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Ο χρήστης αναλαμβάνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη υποχρέωση να μην πραγματοποιεί χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας κατά τρόπο που να θίγονται, άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα του kanoniseto.gr ή/και τρίτων προσώπων, χρηστών ή μη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Επίσης ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας για την προώθηση εμπορικών επικοινωνιών, όπως η διαφήμιση, αλλά και επικοινωνιών που μπορεί να προσβάλλουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και μπορεί να δημιουργήσουν ευθύνη για την αποκατάσταση ζημίας που προέκυψε σε τρίτα πρόσωπα από την χρήση αυτή. Το kanoniseto.gr δηλώνει ρητώς ότι, σε τέτοια περίπτωση, αφενός δεν φέρει καμία ευθύνη, αφετέρου έχει το δικαίωμα να διακόψει ή και να διαγράψει τέτοια επικοινωνία, εφόσον διαπιστώσει ότι εξελίσσεται μία τέτοια.

 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας

Παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στο kanoniseto.gr. Ο χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του kanoniseto.gr αποκλειστικά για τους σκοπούς που προορίζεται να εξυπηρετεί αυτό και συγκεκριμένα για την εξεύρεση του επαγγελματία του κλάδου που τον ενδιαφέρει, αξιολογώντας την προσφορά που αυτός θα προτείνει, μέσω της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας κατά τρόπο που μπορεί να βλάψει, εμποδίσει ή καταστήσει αδύνατο να λειτουργήσει αυτή ή/και τα δίκτυα που τυχόν χρησιμοποιεί αυτή.

 

Τροποποιήσεις

To kanoniseto.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. To kanoniseto.gr

μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή τμημάτων του περιεχομένου της.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του kanoniseto.gr, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993. Τα σημεία που εμφανίζονται σε αυτή προστατεύονται από το νόμο 2239/1994 περί σημάτων καθώς και από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δημιουργοί των υπηρεσιών που μπορείτε να προμηθεύεστε από την ιστοσελίδα προστατεύονται από το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, αλλαγή, διαμόρφωση, τροποποίηση και γενικά η παρέμβαση στα προϊόντα αυτά, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και παρουσίασή τους προς το κοινό, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών που μπορείτε να προμηθεύεστε από την ιστοσελίδα προστατεύεται αυτοτελώς από το νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ενημερωτικά Δελτία – Ειδήσεις – Εμπορικές Επικοινωνίες

Η αποδοχή των όρων χρήσης του kanoniseto.gr και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχει, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της υπηρεσίας χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την σε αυτόν αποστολή ενημερωτικών δελτίων – νέων του kanoniseto.gr, καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολών ενημερωτικών δελτίων – νέων του kanoniseto.gr και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kanoniseto.gr, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η διαγραφή της διεύθυνσής του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων.

 

Πείτε μας τη γνώμη σας
×